ภาวะทุพโภชนาการ และการดูดซึมสารอาหารบกพร่อง

ภาพรวม

ภาวะทุพโภชนาการและการดูดซึมสารอาหารบกพร่อง อาจเกิดขึ้นเมื่อเด็กไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอหรือเหมาะสม ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตและการเพิ่มน้ำหนักตัวของเด็กลดลง นอกจากนี้แล้ว โรคบางอย่าง อาทิ โรคโครห์น อาจส่งผลกระทบต่อการดูดซึมสารอาหารของเด็ก

สาเหตุ

ภาวะทุพโภชนาการส่งผลโดยตรงต่อการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตจนทำให้มีปริมาณฮอร์โมนไม่เพียงพอ เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจึงโชคร้ายมีการเจริญเติบโตลดลง หากเกี่ยวข้องกับโรคโครห์น ระดับของการเจริญเติบโตที่ล้มเหลวนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรุนแรงของโรค

อาการ

สัญญาณบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตผิดปกติที่สืบเนื่องมาจากภาวะทุพโภชนาการหรือการดูดซึมสารอาหารบกพร่อง คือการเจริญเติบโตที่ลดลงหรือตัวเตี้ย ทั้งนี้ อาการจะแตกต่างกันไปตามแต่สาเหตุของภาวะทุพโภชนาการและ/หรือการดูดซึมสารอาหารที่บกพร่อง

การวินิจฉัยโรค

สาเหตุของภาวะทุพโภชนาการและ/หรือการดูดซึมสารอาหารบกพร่องจะส่งผลต่อการวินิจฉัยภาวะการเจริญเติบโตผิดปกติ ยกตัวอย่าง เช่น 1 ใน 3 ถึง 2 ใน 3 หรือแม้แต่มากกว่านั้นของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโครห์นจะมีการเจริญเติบโตบกพร่อง ในบางกรณี ปัญหาการเจริญเติบโตที่บกพร่องถูกตรวจพบก่อนจะมีอาการผิดปกติของลำไส้หลายปี ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคอยตรวจวัดการเจริญเติบโตของลูกอย่างสม่ำเสมอ

ประเมินการเจริญเติบโตของลูก

การสังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้อยถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ทราบถึงปัญหา (ถ้ามี) ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เราขอแนะนำให้คุณวัดความสูงของลูกทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งจะทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้เครื่องประเมินการเจริญเติบโตของเรา

เตรียมตัวปรึกษาแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูก อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ลูกเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการตรวจเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น รวมถึงอาจได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ทั้งนี้เราสามารถช่วยคุณวางแผนการขอรับคำปรึกษาได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง