นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านบน www.morethanheight.com

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตผิดปกติ คำสงวนสิทธิ์นี้ใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้นและให้ข้อมูลเพื่อให้ท่านทราบว่าเราจัดเก็บข้อมูลของท่านในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบางประเภทเราได้รับมาจากการสอบถามท่านโดยตรง แต่ข้อมูลบางประเภท เราจัดเก็บแบบอัตโนมัติ โปรดทราบว่าข้อมูลที่เราจัดเก็บแบบอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้แบบรวมผลเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้ระบุตัวตนของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจสอบถามท่านเพื่อจัดเก็บข้อมูลของท่านในบางครั้งซึ่งข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่อาจจะนำมาใช้ระบุตัวตนของท่านได้ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่เราจัดเก็บนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ก) สถิติผู้เข้าชมแบบผลรวม
ข) ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

เราไม่เชื่อมโยงสถิติผู้เข้าชมแบบผลรวมกับข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

สถิติผู้เข้าชมแบบผลรวม

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เราจะเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และตำแหน่งที่ตั้งของท่าน รวมถึงเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมก่อนหน้าแบบอัตโนมัติ (ถ้าเป็นไปได้) ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้และเราจะใช้ข้อมูลนี้แบบผลรวมเท่านั้นเพื่อให้เราทราบว่าผู้เข้าชมเว็บของเรามาจากไหน ดูอะไรและทำอะไรบ้างบนเว็บไซต์ของเราและใช้เวลาอยู่ที่หน้าไหนมากที่สุด

Iข้อมูลที่เราจัดเก็บแบบอัตโนมัติ

ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

บางครั้ง เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของท่าน โดยบางหน้าของเว็บไซต์จะกำหนดให้ท่านต้องลงทะเบียนหรือลงรหัสเข้าใช้งานเพื่อดำเนินการต่อ เราอาจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอายุหรืออาชีพของท่าน เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์การเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้นและพัฒนาประสบการณ์ใช้งานเว็บให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เราขอข้อมูลที่ระบุตัวตนได้จากท่าน เราจะขอความยินยอมของท่านเสมอพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเหตุใดเราถึงจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เราใช้วิธีจัดเก็บอย่างไรและเรามีแนวทางปฏิบัติหรือใช้งานข้อมูลนั้นอย่างไร

การใช้ข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ทราบในระหว่างจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น เมื่อเราประมวลข้อมูลแล้วตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแล้ว เราจะลบและทำลายข้อมูลเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน

การจัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน

เราไม่เก็บ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน อาทิ เรื่องสุขภาพ ชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง ในกรณีที่เราต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะมีน้อยครั้งมาก โปรดทราบว่าการจัดเก็บจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ข้อมูลที่ได้รับผ่านแชทบอท (chatbot) จะได้รับการจัดเก็บเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดและการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ท่านต้องเป็นฝ่ายให้ข้อมูลเองเพราะแชทบอทจะไม่ถามข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตาม

การคุ้มครองผู้เยาว์

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ถือเป็นเรื่องสำคัญ โนโว นอร์ดิสค์ ไม่มีเจตนาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย ผู้เยาว์ “ไม่ควร” ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่โนโว นอร์ดิสก์หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างแน่ชัดจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย

ในกรณีที่เหมาะสม เราจะแจ้งให้ผู้เยาว์ทราบว่าไม่ควรส่งข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากลูกของท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เราแล้วและท่านประสงค์จะให้เราลบข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งเราได้ที่ privacy@novonordisk.com.

เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะไม่ขายข้อมูลนี้ให้บุคคลที่สามไม่ว่าจะในกรณีใดทั้งสิ้น

การประมวลข้อมูลเกิดขึ้นที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บอาจถูกโอนย้ายระหว่างประเทศภายในโนโว นอร์ดิสก์เองโดยเรามีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรไม่ว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บอยู่ในที่ใดก็ตาม

โปรดอ่านเพิ่มเติมหากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับจุดยืนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

เราไม่โอนหรือขายข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อบุคคลที่สามเด็ดขาด

เราจะแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการและที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาของเราเท่านั้น โดยพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของผู้ให้บริการและที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย คุ้มครองสิทธิ สินทรัพย์และความปลอดภัยของ โนโว นอร์ดิสก์ อยู่แล้ว ในกรณีที่เราขายหรือชำระบัญชีสินทรัพย์หรือบางส่วนของธุรกิจ อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้จะดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

สิทธิของผู้เข้าชมเว็บไซต์

คุณมีสิทธิ์จะทราบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่หรือไม่ แล้วถ้ามี ข้อมูลเหล่านั้นคืออะไร ตลอดจนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ (กรณีมีข้อผิดพลาด) นอกจากนี้แล้ว คุณยังมีสิทธิทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถคัดค้านมิให้ โนโว นอร์ดิสก์ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอให้ โนโว นอร์ดิสก์ ลบข้อมูลดังกล่าวได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทาง privacy@novonordisk.com หากคุณอยากทราบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเราหรือหากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว.

การใช้งานคุกกี้

คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้จากการอ่านนโยบายคุกกี้ (ใส่ลิงค์ไปยังหน้านโยบายคุกกี้)

ฮอตจาร์ (Hotjar)

เราใช้ฮอตจาร์ (Hotjar) เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีขึ้น รวมถึงยกระดับบริการและประสบการณ์ใช้งานสู่ระดับสูงสุด ฮอตจาร์เป็นบริการด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราดีขึ้น (ผ่านการเก็บข้อมูลอย่างการใช้เวลาบนแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ลิงค์ที่ถูกคลิก สิ่งที่ผู้ใช้งานทำและไม่ชอบ เป็นต้น) ด้วยเครื่องมือนี้ เราสามารถสร้างและให้บริการด้วยการใช้ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้งานจริง ฮอตจาร์ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน อาทิ ที่อยู่ไอพี (ประมวลจากระยะเวลาใช้งานและจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้) ขนาดหน้าจออุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ (รหัสประจำตัวอุปกรณ์) ข้อมูลเบราเซอร์ ตำแหน่งที่ตั้ง (ประเทศเท่านั้น) ภาษาที่เลือกระหว่างใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ ฮอตจาร์จัดเก็บข้อมูลในนามของเราภายใต้นามแฝงและต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ห้ามขายข้อมูลที่จัดเก็บในนามของเราอย่างเคร่งครัด

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูขอมูลจากส่วน “เกี่ยวกับฮอตจาร์” บนไซต์สนับสนุนการทำงานของฮอตจาร์

คำสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของข้อมูล

เนื้อหาบนเว็บไซต์โนโว นอร์ดิสก์ มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เว็บไซต์มิได้ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านจีงมิควรตัดสินใจหรือกระทำการใดตามเนื้อหาดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์จะประยุกต์ใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้อง พึงทราบว่าไม่มีเนื้อหาส่วนใดบนเว็บไซต์เชิญชวนหรือเสนอให้ท่านลงทุนหรือค้าหุ้นโนโว นอร์ดิสก์ ยิ่งไปกว่านั้น แม้เว็บไซต์จะเลือกให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคบางชนิด แต่ข้อมูลดังกล่าวมิอาจใช้แทนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพได้ หากท่านมีหรือสงสัยว่ามีปัญหาสุขภาพ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการดูแลสุขภาพ

เว็บไซต์นำเสนอข้อมูล “ตามที่เห็น”

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูล “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โนโว นอร์ดิสก์ มิได้ยืนยันหรือรับรองข้อมูลไม่ว่าจะโดยแจ้งหรือโดยนัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์บางประการหรือการไม่ละเมิด นอกจากนี้ โนโว นอร์ดิสก์มิได้ยืนยันหรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสมต่อเวลา ความพร้อมใช้ อรรถประโยชน์และความสอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบสนองความต้องการของท่าน

การปฏิเสธการรับผิด

โนโว นอร์ดิสก์ และผู้จัดทำเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใดที่เกิดจากการเข้าถึง/ไม่เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือจากการที่ท่านใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายโดยตรงที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที ค่าเสียหายโดยอ้อมที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจำเพาะและค่าเสียหายอื่น ๆ รวมถึง การสูญเสียโอกาส การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใด การไม่รับผิดนี้ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือไวรัสที่อาจเกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นด้วยซึ่งเป็นเว็บที่ โนโว นอร์ดิสก์ มิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม โปรดทราบว่าเรามิได้รับผิดชอบหรือควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอก ถ้อยแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราแนะนำอย่างแข็งขันให้ท่านอ่านถ้อยแถลงด้านความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้จากท่านเมื่อท่านแวะเข้าไปชม

เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา

โนโว นอร์ดิสก์ มิได้ให้การรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงการควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ส่งมอบให้เว็บไซต์เหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

โนโว นอร์ดิสก์ ขอสงวนสิทธิในการปรับ เปลี่ยนแปลง แทนที่หรือลบเนื้อหา หรือจำกัดการเข้าถึงหรือยุติการเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้และตามวิจารณญาณของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ลิขสิทธิ์และการใช้เนื้อหา

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ โนโว นอร์ดิสก์ และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้หรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดและมีผลการคุ้มครองทั่วโลก ดังนั้น ห้ามมิให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนโว นอร์ดิสก์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อการใช้สอยระดับบุคคลและมิใช่ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ห้ามดัดแปลงเนื้อหาหรือผลิตซ้ำเนื้อหาในเว็บไซต์ ตลอดจนห้ามทำสำเนาหรือใช้ในวิธีอื่นใดทั้งสิ้น

การใช้คำถามหรือข้อความแสดงความคิดเห็น

คำถาม ข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำหรือข้อความสื่อสารอื่นใด อันรวมถึงความคิด สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด เทคนิคหรือความรู้ความชำนาญที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์ หรือโนโว นอร์ดิสก์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดจะถือเป็นข้อมูลที่มีใช่ความลับและเป็นทรัพย์สินของโนโว นอร์ดิสก์ ด้วยเหตุนี้ โนโว นอร์ดิสก์ อาจใช้ข้อมูลได้อย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะในรูปแบบใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา ผลิตและหรือทำการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ

กฎหมายที่บังคับใช้

การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้กฎหมายและการตีความด้วยกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากคุณต้องการได้รับข้อมูลเชิงลึกในข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ หรือหากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของ Novo Nordisk คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ privacy@novonordisk.com